SULUK - Pentingnya Menuntut Ilmu

Daftar Isi [Tampilkan]

Rasulullah SAW bersabda:
طلب العلم فريضة على كل مسلم
"Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim" - dalam riwayat lain dikatakan 'ala kulli mu’minin (bagi setiap mu’min)
[Hadits sohih li ghairihi - diriwayatkan Ibnu Majah, dari jalur Anas bin Malik. Hadits ini diriwayatkan juga oleh beberapa sahabat seperti Abu Sa’id al Khudri, Abu Hurairah, Abdullah bin Mas’ud]

Kewajiban Menuntut Ilmu

Seperti apa yang nabi katakan diatas, bahwasanya menuntut ilmu adalah sebuah aktifitas yang sangatlah penting dilakukan oleh setiap muslim.
Bahkan sampai Rasulullah menggunakan kata faridhoh dalam menggambarkan betapa pentingnya esensi menuntut ilmu.
Kata faridhoh diambil dari huruf fa’-ro’-dho’ (ف - ر - ض) yang dalam istilah fiqh artinya adalah:
العمل الواجب على المسلم المكلف ان يعمله, فتاركه يأثم, و فاعله يؤجر
"Sebuah pekerjaan wajib yang dilakukan oleh seorang muslim yang sudah dibebani atau dipercayakan, maka siapa yang meninggalkannya mendapat dosa, dan yang melakukannya mendapat balasan (pahala)"

Ilmu Apa yang Wajib Dipelajari?

Adapun ilmu apa saja yang wajib dipelajari oleh seorang muslim, dikatakan oleh Imam Zarnuji dalam kitab Ta’lim Muta’allim bahwasanya tidak diwajibkan kepada muslim dan muslimah untuk belajar semua cabang keilmuan, akan tetapi diharuskan untuk belajar ilmu hal, apa itu ilmu hal?
Beliau menjelaskan bahwasanya ilmu hal yang harus dipelajari adalah:
فإنه لابد من الصلاة … و كذالك في الصوم و الزكاة و الحج إن وجب عليه
"Sesungguhnya dia (ilmu hal) adalah sholat, juga puasa, zakat dan haji jika diwajibkan kepadanya"
Imam Zarnuji juga mengatakan bahwasanya ada aspek-aspek penting yang wajib dipelajari juga selain ilmu hal yang tadi telah disebutkan, yaitu ilmu dalam bermu’amalah, dan ilmu tentang apa apa yang diharamkan oleh agama sehingga kita bisa menjauhinya, juga ilmu tentang ahwalul qulub (keadaan hati), mulai dari tawakkal, sabar, khusyu, ridho dsb.

Perbedaan Manusia Dengan Hewan

Manusia dan hewan memiliki banyak kesamaan, contohnya seperti syaja’ah (keberanian), quwwah (kekuatan) bahkan syafaqah (rasa kasian), akan tetapi ada satu hal yang sangat penting dan fundamental yang dimiliki oleh manusia dan membedakannya dengan hewan, yaitu ilmu (akal).
Dan dengan baiknya keadaan ilmu seseorang, maka hal itu akan menjadi wasilah menuju taqwa kepada Allah Jalla wa 'Ala.

Faqih, Syaithan dan Budak

Penyair arab mengatakan:
تعلم فإن العلم زين لأهله # و فضل و عنوان لكل المحامد
"Belajarlah! karena ilmu adalah perhiasan, keistimewaan, simbol (yang baik) dan kebaikan-kebaikan lainnya untuk orang yang memilikinya -pen"
فإن فاقها واحدا متورعا # أشد على الشيطان من ألف عابد
"Sesungguhnya seorang faqih yang menjauhi keharaman, lebih (baik) daripada syaithan dan seratus budak "
Seorang faqih yang beribadah kepada Allah dan mengajak orang lain kepada kebaikan, jelas lebih baik daripada syaithan yang mengajak kepada keburukan, juga seorang faqih yang menyerukan dan menggaungkan syariat islam akan lebih baik dari seorang budak yang hanya beribadah kepada Allah akan tetapi tidak menyeru kepada kebaikan.
Maka dari itu, mudah-mudahan kita semua menjadi seorang faqih yang sebenar-benarnya, bukan faqih yang ternyata hanya seorang ‘budak’, apalagi seorang faqih yang na’udzubillah ternyata malah mengajak kepada keburukan.

Post a Comment

0 Comments